Avis legal

1.- INTRODUCCIÓ

 

L’accés a aquest web es troba condicionat a la lectura i acceptació prèvies per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i la resta d’avisos legals que es contenen en aquestes clàusules.

 

L’accés i ús posterior d’aquest web per part de l’usuari implicarà la seva conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del seu contingut. L’accés esmentat té caràcter gratuït.

 

Si l’usuari no estigués d’acord amb el contingut d’aquestes Condicions Generals de navegació, haurà d’abandonar el web, sense poder accedir-hi ni disposar dels serveis que s’hi ofereixen.

 

Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització d’aquest lloc web, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis té lloc sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

 

L’accés a aquest web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix cap subscripció o registre previs.

 

Les connexions amb altres llocs web que poguessin haver-hi, així com l’ús que l’usuari pugui fer-ne estan subjectes a aquestes Condicions Generals d’ús, com també als eventuals condicionats específics que els llocs web esmentats requereixin. Qualsevol ús diferent de l’autoritzat està prohibit expressament.

 

Madac clima podrà modificar de forma unilateral, i en qualsevol moment que consideri oportú, la configuració del web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar- los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, a més d’impedir-hi l’accés procurant informar l’usuari del canvi, sempre que les circumstàncies li ho permeten, a través de la publicació a la pàgina web.

 

 

2.- IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

 

Domicili de Contacte: 08870 Sitges, Barcelona, Av. de les Flors 4 Bxos.
Telèfon: 93 810 22 97
FAX: 93 894 00 42
E-mail: madacclima@madacclima.com

 

 

3.- DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DELS SERVEIS

 

1.- Com a proveïdora del servei, Madac clima es troba obligada a prestar els serveis oferts per aquest web, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que pugui haver-hi amb l’usuari i a respondre a les reclamacions que eventualment puguin plantejar-se.

 

2.- En cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l’accessibilitat a aquest web, i també a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis; sense perjudici de tot això, procurarà posar-ho en coneixement dels usuaris sempre que les circumstàncies li ho permeten.

 

3.- L’ús que els usuaris puguin fer dels serveis i/o les dades i/o la informació subministrada a ells a través d’aquest web es farà per compte i risc de l’usuari.

 

Madac clima no garanteix, directa o indirectament, la informació o els serveis oferts, excepte aquelles garanties que en virtut de les lleis aplicables hagin de ser atorgades o que queden explícitament descrites en un acord entre aquesta associació i l’usuari.

 

Madac clima no garanteix el contingut subministrat, si és procedent, per terceres persones, ni garanteix la veracitat, fiabilitat, precisió, oportunitat o conveniència de la informació subministrada per al destí que en facin els usuaris o qualsevol altra persona.

 

4.- Els drets de propietat intel·lectual sobre aquest web són titularitat de Madac clima. L’exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a l’associació esmentada, sense perjudici de l’exercici per part de tercers del dret a cita.

 

 

4.- DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

 

1.- En tot moment, l’usuari ha de fer un ús lícit dels serveis d’aquest web d’acord amb la legalitat vigent, i respectar els drets de propietat intel·lectual de Madac clima o tercers.

 

En aquest sentit, l’usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través d’aquest web s’adequaran a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i la imatge comercial de Madac clima per a altres usuaris del web o tercers.

 

2.- L’usuari no farà, a través dels serveis que Madac clima posa a la seva disposició, cap acció que causi dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament del web, de manera que tampoc causarà problemes tècnics de cap índole, ni transferirà elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar totalment o parcialment aquest web, ni tampoc intervindrà o alterarà el correu electrònic d’altres usuaris.

 

3.- La responsabilitat de l’usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en el cas que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, per la qual cosa en cas d’haver facilitat dades falses o inexactes, Madac clima es reserva el dret a prohibir- li l’accés a aquest web.

 

 

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB I DELS SEUS SERVEIS

 

1.- Madac clima no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament d’aquest lloc web i dels seus serveis.

 

D’aquesta forma, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a aquest lloc web.

 

En qualsevol cas, Madac clima farà els millors esforços per mantenir la disponibilitat continuada del web.

 

2.- Madac clima posa a disposició dels usuaris els sistemes de privacitat de dades personals que impedeixin l’accés a aquestes per part de tercers. Madac clima ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades personals facilitades per l’usuari.

 

En aquest sentit, la associació esmentada s’eximeix de tota responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats en cas que es produeixi aquest coneixement.

 

3.- Encara que Madac clima ha implantat totes les mesures adequades per a garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts d’aquest lloc web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (equip i programes) de l’usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

 

Madac clima s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers etc.

 

4.- Madac clima no té l’obligació i no controla la utilització que els usuaris fan d’aquest lloc web, dels serveis i dels seus continguts. En particular, aquesta associació no garanteix que els usuaris utilitzen el lloc web, els seus serveis i els seus continguts d’acord amb aquestes Condicions Generals i, si és procedent, les Condicions Particulars que resulten d’aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent.

 

Aquesta associació tampoc té l’obligació de verificar, i no ho fa, la identitat dels usuaris ni la veracitat, la vigència, l’exhaustivitat i/o l’autenticitat de les dades que aquests usuaris proporcionen sobre ells mateixos a uns altres.

 

5.- L’usuari accepta que el portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per Madac clima amb informació procedent de fonts internes i externes i l’ofereix en el seu estat actual als usuaris, per bé que pot contenir imprecisions o errates. Per això, l’usuari exonera Madac clima de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el portal pogués produir-li durant la seva navegació per aquest.

 

 

6.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

Tots els drets sobre el contingut d’aquest web pertanyen a Madac clima excepte aquells d’empreses amb què hagin firmat el contracte corresponent per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

 

El disseny, les imatges, els mapes, els gràfics, les marques, els rètols, els signes distintius o logotips de Madac clima, els marcs, els baners, els programes i els seus diversos codis, font i objecte, etc. d’aquest web són titularitat de Madac clima, que en posseeix legítimament i en exclusiva els drets d’explotació.

 

L’usuari que accedeixi a aquest web no podrà copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements esmentats més amunt o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar-ne expressament la procedència.

 

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats.

 

En el cas dels gràfics o dissenys que apareguin en aquest web la titularitat dels quals siguin empreses col·laboradores de Madac clima, els seran aplicables, igualment, aquestes condicions excepte pacte en contrari.

 

Queda terminantment prohibida l’alteració del contingut o l’estructura d’aquest web per part de l’usuari.

 

Madac clima vetllarà perquè els continguts d’aquest web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o que fomentin la violència. De la mateixa manera procurarà evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.

 

 

7.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

Les dades personals que l’usuari d’aquest web pugui proporcionar passen a formar part d’un fitxer automatitzat propietat de Madac clima amb l’objectiu de poder rebre puntualment a la seva bústia electrònica informació relativa a activitats i serveis d’aquesta associació.

 

Les seves dades personals seran tractades de forma confidencial i no seran cedides a tercers aliens a Madac clima. En qualsevol cas, l’usuari podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal adreçant-se a Madac clima amb domicili a 08870 Sitges, Barcelona,
Av. de les Flors 4 Bxos. o bé contactant amb aquesta entitat a través de l’adreça de correu electrònic següent:madacclima@madacclima.com

 

La primera vegada que l’usuari accedeixi a aquesta pàgina web, el servidor de Madac clima enviarà al seu ordinador un fitxer anomenat “cookie” o galeta. Una galeta és un petit arxiu de text que el navegador recull i emmagatzema mentre l’usuari navega pel web. D’aquesta forma, pot conèixer determinada informació sobre la navegació de l’usuari per la seva pàgina, i això li permet adaptar-la a les preferències de l’usuari en les seves visites següents.

 

En el cas que l’usuari no desitgi rebre galetes durant la navegació, haurà de desactivar l’opció corresponent del seu navegador, de tal forma que impedeixi la instal·lació de galetes a l’ordinador.

 

 

8.- VINCLES O ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS

 

Cap tercer podrà establir relació de “framing” entre les seves pàgines web i aquesta pàgina web.

 

En el cas que aquesta pàgina web pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per Madac clima, aquesta associació manifesta que no exerceix cap control sobre aquests portals o llocs web, ni és responsable del seu contingut. Els enllaços que aquest web pugui contenir s’oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des d’aquests.

 

En tot cas, Madac clima s’exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers enfront de qualsevol reclamació de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació amb aquests serveis.

 

 

9.- NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

 

Si qualsevol clàusula d’aquestes Condicions Generals de navegació i ús del web fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, afectarà tan sols la disposició o la part referida que resulti nul·la o ineficaç, de manera que en tota la resta subsistiran les altres condicions generals, i la disposició o la part d’aquesta que resulti afectada es considerarà no posada llevat que, per resultar essencial a les condicions generals, hagués d’afectar-les de forma integral.

 

 

10.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Aquestes Condicions Generals d’ús i navegació, igual com qualsevol relació entre l’usuari i Madac clima, es regiran per la legislació espanyola.

 

Per a qualsevol litigi derivat de l’existència o el contingut d’aquestes Condicions Generals o de les relacions entre l’usuari i Madac clima les dues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció i la competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Vilanova i la Geltrú.

 

 

11.- COOKIES

 

Aquest lloc web utilitza cookies, que es una petita informació emmagatzemada al equip per ajudar al web a proporcionar una millor experiència d’usuari. En general, les cookies s’utilitzen per mantenir les preferències de l’usuari i proporcionar dades de seguiment anònimes a aplicacions de tercers com Google Analytics. Per norma general, les cookies faran que la seva experiència de navegació sigui millor. No obstant, és possible que prefereixis desactivar les cookies en aquest lloc i en els altres. La forma més eficaç és desactivar les cookies al navegador.