MADAC CLIMA | Av. de les Flors, 4. Sitges | Tel. 938 102 297

Coneix els beneficis de la instal·lació de plaques solars

plaques solars

Una placa solar, o un panell solar, és un dispositiu que transforma la radiació solar en energia elèctrica -en el cas dels panells fotovoltaics- i en energia tèrmica -quan es tracta dels panells tèrmics-.

Ara bé, s’ha de tenir en compte que la instal·lació d’un sistema de plaques solars necessita sempre d’un equip auxiliar que subministri la potència adient quan el consum no coincideix amb els moments de llum natural o quan les condicions atmosfèriques són desfavorables.

Energia tèrmica o electricitat

L’energia solar tèrmica se sol utilitzar per a escalfar aigua. Una instal·lació d’aquest tipus d’energia concentra la calor del Sol acumulat en uns panells denominats col·lectors, posteriorment la transmet, bé a l’aigua corrent que es consumeix als habitatges per a dutxar-se, fregar, rentar-se les mans… com també al fluid per a calefactar mitjançant els radiadors o el sòl radiant. És per tant, un enginy que concentra i transmet la calor solar des d’un lloc cap a un altre, sense produir electricitat en cap cas.

L’energia solar fotovoltaica s’utilitza de la mateixa manera que l’electricitat provinent de centrals tèrmiques, nuclears, hidràuliques o de qualsevol altre mena. És possible emmagatzemar-la durant un cert temps. En moments en els quals el consum d’electricitat és menor que la producció, l’excés es pot vendre a la xarxa, perquè se n’aprofitin altres persones. En canvi, hi haurà moments en què l’energia obtinguda no és suficient per al que es necessita, llavors cal aportar electricitat d’altres fonts, com per exemple la xarxa elèctrica habitual.

L’estalvi, un dels avantatges de les plaques solars

-Són sistemes silenciosos, nets i respectuosos amb el medi ambient.

-Suposen un gran estalvi en el trasllat d’energia, ja que es troben en el punt de consum.

-El seu manteniment és mínim i tenen un gran període de vida útil, de manera que la inversió inicial s’amortitza en pocs anys.

-El seu ús implica un subministrament d’energia continu i fiable sense dependre de les fonts d’energia convencional, basades en els contaminants combustibles fòssils.

Madac Clima, empresa instal·ladora de plaques solars

A Madac Clima tenim consciència de la importància de les energies renovables, per això comptem amb un equip tècnic preparat per a la instal·lació de plaques solars, ja que a més de ser l’energia renovable més econòmica i rendible, és la que presenta més possibilitats d’ús a l’hora d’estalviar costos.